Strona główna Profilaktyka SIDS -
     Profilaktyka SIDS -
Profilaktyka SIDS powinna koncentrowa? si? przede wszystkim na przeciwdzia?aniu czynnikom, na kt?re mamy wp?yw, czyli na w?a?ciwej piel?gnacji niemowl?cia. Opracowane przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie Neonatologii i zesp?? naukowc?w rekomendacje zapobiegania zespo?owi nag?ej ?mierci ???eczkowej niemowl?t dotycz? wzorc?w post?powania przy opiece i piel?gnacji niemowl?t, kt?re pozwol? na ograniczenie ryzyka wyst?pienia SIDS*.

Informacje z kanalu : http://www.erodzina.com/rss.php?all

GotLink.pl